Pravidla

1.  podání přihlášky (do 30. dubna 2019 včetně)

2.  zaplacení příspěvku na organizaci

(vstup do vybraných objektů, organizace, občerstvení, diplom, pamětní medaile, stužka)

3. storno podmínky

Účast na pochodu lze odhlásit písemně na emailovou adresu pochod-sumava@seznam.cz, Vámi zaplacené startovné bude neprodleně vráceno takto:

do 30. dubna 2019 – 100% uhrazené částky,

do 10. května 2019 – 40% uhrazené částky,

od 11. května 2019 startovné propadá ve prospěch pořádání akce.

4. průběh

Po příjezdu bude následovat prezentace účastníků, při níž každý obdrží účastnickou kartu a snídani. Hromadný start nebude organizován. Čas pochodu nebude měřen. Je pouze jedna podmínka, a to dokončení pochodu do 18:00 hod.
Jsou stanoveny následující trasy:

(tyto trasy nejsou zatím schváleny příslušnými orgány státní správy a mohou se změnit!)

  •  10 km;
  •  20 km;
  •  30 km;

Trasy jsou značeny turistickými značkami a dalšími viditelnými body, jako jsou barevné kolíky za každou křižovatkou ve směru pochodu, včetně mapy. Účastníci pochodu jsou povinni mít po celou dobu účastnickou kartu. Na základě absolvování pochodu jsou splněny podmínky pro udělení Pamětního odznaku na stuze. Ústroj: turistická, dobové uniformy. U příslušníků ozbrojených složek dle vlastního uvážení (uniforma příslušníka AČR vítána).

Strava:

Účastníci pochodu mají v registraci a uhrazeném poplatku zabezpečenou stravu (snídani, svačinu, oběd)

PRAVIDLA POCHODU

Účastník se může na trase pohybovat pouze vlastní silou. V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.)

Na trase budou rozmístěny kontrolní stanoviště. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na kontrolní kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním kontrol. Při setkání s kontrolou se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a požaduje potvrzení průchodu kontrolou.

Účastník je povinen dodržovat trasu.

Startující se pochodu účastní na vlastní nebezpečí.

Příspěvek na organizaci bude vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

Účastník je povinen odevzdat kontrolní kartu v cíli. Po celou dobu pochodu si nese registrační kartu (každá kontrolní karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi).

Účastník je vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici – reflexní vesta, kterou užívá při pohybu po komunikaci, při pohybu po turistických trasách používána být nemusí. Organizátor se zavazuje poskytnout účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky.

Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů:Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky.Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 na str. 33. o chůzi v organizovaném útvaru chodců.

Všechny akce a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány.

Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni, vyřazeni ze seznamu účastníků a nedostanou žádnou kompenzaci a odměnu.

Organizátor pochodu není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel a nebo obsahu.

Nárok na ocenění vzniká:

1. dodržením pravidel pochodu;

2. zaplacením příspěvku na organizaci;

3. projitím zvolené trasy;

Účastník, který splní podmínky pochodu, obdrží medaili se stužkou a certifikát po absolvování pochodu.

Organizátor si vyhrazuje akci kdykoliv předem zrušit a účastníkům pochodu vrátit zaplacený příspěvek.